Firstkártya és FirstPont Részvételi Szabályzat

Firstkártya és FirstPont Részvételi Szabályzata

A Szilvási Trader Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32, adószám: 23584057-2-42) a továbbiakban: Szilvási Trader Kft., mint Szervező FirstPont hűség pont rendszert és ehhez kapcsolódó Firstkártya programot szervez az alábbiak szerint:

I. Firstkártyát igénylők köre és igénylés módjai:

Minden 18. életévét betöltött természetes személy illetve nem természetes személy jogosult Firstkártyát igényelni az alábbi módok egyikén: 

 

Személyes vásárlás során: 

 • 1. Üzletben történő vásárlás esetén kollégánk regisztrálja a FirstPhone rendszerében az ügyfél e-mail címét, telefonszámát és nevét. Ezt követően az ügyfél felhasználói fiókja létrejön, melyről e-mailben értesítést kap. A felhasználói fiókhoz tartozó jelszó beállítása az e-mailben küldött instrukciók alapján végezhető el.
 • 2. Az üzletben történő vásárlás során kapott és a Firstkártyán szereplő pontok felhasználásához szükséges a regisztráció a firstphone.hu oldalon, de ebben az előző pontban leírtak szerint a kollégáink is tudnak segíteni. A kártya kizárólag digitális formában a FirstPhone.hu-n regisztrált fiókban érhető el.
 • 3. A vásárlások során FirstPontok kerülnek jóváírásra, azonban ezek felhasználása kizárólag a regisztráció és kártya aktiválást követően lehetséges a II. pontban részletezettek szerint. 

 

Online módon: 

 • 1. Az Igénylő a www.firstphone.hu/customer/card oldalon található felhasználói fiók létrehozásakor, illetve a már létező felhasználói fiókba történő belépéssel a „Firstkártya” menüpontban érheti el a Firstkártyát az első pontgyűjtést követően.
 • 2. A Firstkártya igénylése akkor válik érvényessé, ha az Igénylő jelen Szabályzatot és a Firstkártyához tartozó adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elfogadta és hozzájárult személyes adatainak kezeléséhez. 

Egy személy részére egy digitális Firstkártya kerülhet kiállításra, több kártya ugyanazon személy nevére nem igényelhető. 

 

II. Firstkártyán való pontgyűjtés: 

 • 1. A Firstkártyán a FirstPhone üzletben és a webshopban történő minden termék vásárlás után, FirstPontok kerülnek rögzítésre és jóváírásra. A Firstkártya birtokosa a termékoldalon megjelenített pontot kapja egy adott termék megvásárlásakor.

  Például:
 • 2. A Firstkártya program során egyes termékek megvásárlását követően extra FirstPontokat is szerezhet a Firstkártya birtokosa. Ezen akciók és ajánlatok a Firstkártya programban résztvevő egyes termékek mellett kerülnek meghirdetésre a webshopban, hírlevélben, illetve üzleteinkben. Az online és áruházainkban meghirdetett akciók eltérhetnek a FirstPontok szempontjából is. 
 • 3. A FirstPontok a vásárlást követően rögzítésre kerülnek, de online rendelés esetén a rendelés lezárása (teljesülése) utáni 15. napot követően használhatók fel, amennyiben a hűségkártya regisztrációja megtörtént. Személyesen üzleteinkben történő vásárlásnál a kollégáink pontregisztrációját követően az érvényes Firstkártyán található pontok akár azonnal felhasználhatóak más termék(ek) megvásárlására.

 

III. FirstPontok felhasználása:

 • 1. A Firstkártyán jóváírt pontokat online és offline vásárlás során is felhasználhatja a Kártyabirtokos. A két típusú vásárlás során a FirstPontok felhasználásának szabályai eltérhetnek, ebben az esetben külön tájékoztatás kerül kihelyezésre. 
 • 2. Egy vásárlás során, a vásárlás végösszegéig használhatóak fel a FirstPontok, melynek során 1 FirstPont 1, Forint értékben használható fel. A beváltott FirstPontok összege a számla végösszegéből kerül levonásra, a számlán külön sorban feltüntetve. 
 • 3. Az aktuális FirstPontok egyenlege és a FirstPontok jóváírása a Firstkártya menüpontban, a Felhasználói fiókon belül követheti nyomon a Firstkártya birtokosa.

  Példa:
 • 4. A vásárlás során a FirstPontok beváltása telefonon bemutatva történhet a firstphone.hu felhasználói fiókba belépve a virtuális kártya felmutatásával. Ebben az esetben a vonalkód leolvasása szükséges a FirstPontok fizetéskori érvényesítéséhez. 
 • 5. A Firstkártya online vásárlás és -néhány kivétellel- valamennyi, FirstPhone üzletben történő vásárlás során is felhasználható.
 • nem résztvevő üzletek:
  - Mezőkövesd TESCO
  - Miskolc Avas TESCO
  - Budapest Pólus TESCO
  - Gödöllő
  - Sátoraljaújhely TESCO
  - Szerencs TESCO
  - Veresegyház
  Üzleteink listája a firstphone.hu/stores oldalon érhető el.

 • 6. A FirstPontok a pontok jóváírásától számított 1 évig használhatóak fel, ezt követően törlése kerülnek. 

 

IV. Firstkártya zárolása, elvesztése: 

 • 1. A Firstkártyát zárolni, illetve letiltani a Kártya birtokosa tudja a felhasználói fiókjába belépve, a Firstkártya menüpontban.
 • 2. A Szervező a Firstkártya elvesztése, a pontok jogosulatlan felhasználása miatt felelősséget nem vállal. A Firstkártyán szereplő FirstPontok felhasználásához online regisztrált Firstkártya érvényesítése elegendő, külön személyi azonosítás nélkül. Erre tekintettel a Firstkártya birtokosának a felelőssége a Firstkártya megfelelő védelme, a jogosulatlan használat és felhasználás esetén. 
 • 3. A Szervező kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a Firstkártya birtokosának nem megfelelő adatbiztonsága miatti adatvesztés miatt keletkezett, valamint arra az esetre is, ha a Felhasználói Fiókban tárolt adatok harmadik, illetéktelen személyek tudomására jutottak. A Felhasználói Fiók és a Firstkártya megfelelő védelme a Kártyabirtokos a kizárólagos felelőssége. 

 

V. Záró rendelkezések

 • 1. Jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető az firstphone.hu/firstcard webcímen. A Szervező a jelen Szabályzattal, annak értelmezésével kapcsolatos tájékoztatást elektronikus formában és/vagy postai úton továbbított levél formájában is nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdéseket az info@firstphone.hu e-mail címre tehetik fel. 
 • 2. Jelen Szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a Szabályzat hatályát nem érinti. A Szabályzat egyoldalú változtatásának a jogát a Szervező fenntartja. A Szabályzat módosításának, valamint a Firstkártya program visszavonásának jogát a Szervező fenntartja, a Szervezőt az említettekkel kapcsolatban indokolási kötelezettség nem terheli.
 • 3. A jelen Szabályzat megváltozásáról a Szervező a Firstkártya birtokosait a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja. A Szervező nem oszt ki, a jelen Firstkártya program és Firstkártya anyagain fel nem tüntetett további kedvezményt. 
 • 4. A Firstkártya és azon szereplő FirstPontok nem cserélhetők be és készpénzre, utalványra nem válthatók be. A Firstkártya igénylése, használata jelen Szabályzat elfogadását jelenti. 
 • 5. Amennyiben jogszabály módosítás vagy a szolgáltatásainkban bekövetkezett változás miatt szükséges, úgy jelen Szabályzat módosításra kerül. Ebben az esetben a módosított Szabályzatot az firstphone.hu/firstkartya oldalon, az utolsó módosítás dátumának feltüntetésével tesszük közzé.

 

Budapest, 2024.03.06Firstkártya adatkezelési tájékoztató

FirstPhone Firstkártya Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató

Az adatvédelem a Szilvási Trader Kft. (székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 32, adószám: 23584057-2-42), vagyis Társaságunk számunkra kiemelten fontos. Társaságunk tiszteletben tartja a személyes adatokat, melyek megfelelő kezelése biztosítja az adatkezeléssel érintettek magán és személyes szféráját. Ennek megfelelően a Természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (Általános Adatvédelmi rendelet) továbbiakban (továbbiakban „GDPR”) alapján az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a személyes adatokat az FirstPhone Hűságkártyához kapcsolódóan.

Társaságunk adatvédelmi gyakorlata a hatályos és érvényes adatvédelmi jogszabályokkal és előírásokkal összhangban az alábbiak szerint történik:

1. Személyes adatok

GDPR 4 cikk 1 bek.-e alapján személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Fentiek alapján személyes adat minden, Önnel kapcsolatba hozható olyan adat, melyből az Ön személyére lehet következtetni. Ide tartozik például az Ön neve, e-mail-címe, vásárlási szokásai vagy felhasználói magatartása az elektronikus médiumok használata során.

2. Az FirstPhone Firstkártya (továbbiakban Kártya) használatával kapcsolatos adatkezelés:

Az alábbiakban röviden bemutatjuk azokat a Kártya igénybevételéhez kapcsolódó szolgáltatásokat, amelyek keretében az Ön személyes adatai kezelésére sor kerülhet. A szolgáltatások részleteiről a Kártya Program Részvételi Feltételeiből és a weboldalon: FirstPhone.hu/firstcard tájékozódhat. A Kártya igénylése regisztrációhoz és felhasználói fiók létrehozásához kötött. A felhasználói fiókkal kapcsolatos adatkezeleséről az www.firstphone.hu/terms-conditions oldalon érhet el további tájékoztatást.

A Kártya igénybevétele esetén jóváírásokat kap a vásárlásai után. A Kártya regisztrációjáról, használatáról és jóváírásokról tájékozódhat a Részvételi Feltételekben. 

A Kártyával kapcsolatos kérdéseivel Ügyfélszolgálatunkhoz tud fordulni, melynek elérhetőségei: e-mail cím: info@firstphone.hu

3. Személyes adatok kezelése a Kártya keretein belül

A Kártya használatának keretein belül a regisztrációval a következő személyes adatokat bocsátja Társaságunk rendelkezésére:

• Vezetéknév és keresztnév

Ha vásárláskor használja a Kártyáját, akkor a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, így a fizetési móddal kapcsolatos adatokat is eltároljuk. Tájékoztatjuk, hogy a Kártya használatával kapcsolatos Ön által önként megadott adatokat is tároljuk. 

Ez az adatkezelés a GDPR 6. cikk 1 bek. b) pontján alapszik, és a szerződés teljesítését szolgálja, melynek megőrzési ideje 8 év, tekintettel arra, hogy a vásárlást igazoló számlán kerül feltüntetésre az Ön által felhasznált FirstPontok összege. 

4. Adatok megismerésére jogosultak

Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adataihoz kizárólag meghatározott alkalmazottaink, mint adatfeldolgozó férhetnek hozzá, illetve bűncselekmény vagy szabálysértés gyanújának észlelése esetén, továbbá megkeresés alapján a nyomozó hatóságnak, valamint a szabálysértés miatt eljáró hatóságnak és a szabálysértés miatt előkészítő eljárást folytató szervnek adhatók át.

Társaságunk a szolgáltatások nyújtásához és a Kártyával kapcsolatos adatainak feldolgozásához a fent megjelölt adatfeldolgozót veszi igénybe. Az adatfeldolgozó kizárólag Társaságunk utasítása szerinti adatokat dolgozza föl, és köteles az érvényes és hatályos adatvédelmi előírásokat betartani.

Valamennyi szerződéses adatfeldolgozót gondosan válogattuk ki, és csak olyan terjedelemben, valamint olyan szükséges időtartamra kapnak hozzáférést az Ön adataihoz, mely a szolgáltatás megvalósításához feltétlenül szükséges, ill. olyan terjedelemben jutnak hozzá adatokhoz, melyet Ön az adatkezelés során engedélyezett.

Amennyiben Társaságunk olyan szolgáltató mellett dönt, mely nem az Európai Unió területén található, (mint pl. az USA vagy az Európai Gazdasági Közösség országain kívüli 3. ország,) ebben az esetben az ilyen szolgáltató adatkezelésére olyan adatvédelmi törvény vonatkozik, mely a személyes adatokat nem olyan mértékben védi, mint az Európai Unió tagállamaiban hatályos előírások. 

Tájékoztatjuk, hogyha az Ön adatait egy olyan országban dolgozzák fel, mely nem rendelkezik olyan magas adatvédelmi szinttel, mint az Európai Unió, akkor Társaságunk szerződéssel történő szabályozás útján, illetve egyéb eszközökkel biztosítja, hogy az Ön személyes adatainak megfelelő módú védelmét. 

5. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy az Ön adataihoz arra jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá. Egyes adatkezelések során titkosítjuk a személyes adatait (pl. felhasználói fiók, kapcsolattartási adatok, weboldal). Ebben az esetben az Ön által megadott személyes adatokat titkosított formában SSL-protokoll segítségével (Secure Socket Layer) továbbítjuk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adataikkal való visszaélést. Az adatbiztonságot, a technika aktuális állásának megfelelően alakítjuk ki.

6. Az Érintett jogai

6.1. Tájékoztatáshoz való jog

Önnek bármikor jogában áll tőlünk információt kérni arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önről, valamint azok eredetéről, címzettjeiről, vagy azon címzettek kategóriájáról, akiknek ezeket az adatokat továbbítottuk, valamint tájékoztatást kérhet a tárolás céljáról is. Az első másolat kivételével minden további másolatért megfelelő összeget számlázunk ki, melynek mértékéről a másolat igénylése előtt tájékoztatjuk. Ez nem vonatkozik az elektronikus információátadásra.

6.2. Hozzájárulás visszavonásának joga

Ha az adatok kezeléséhez hozzájárult, akkor ezt, az okok megadása nélkül a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő, ha e-mailt küld a info@firstphone.hu e-mail-címre.

6.3. A helyesbítés joga, törlési és zárolási jog

Amennyiben a Társaságunknál tárolt adatai helytelenek lennének, azokat bármikor javíthatja, valamint Joga van a Társaságunknál tárolt személyes adatait zároltatni vagy töröltetni.

A helyesbítést, törlést és zárolást írásban kérheti a info@firstphone.hu e-mail-címre küldött e-mailben.

Adatait haladéktalanul, legkésőbb azonban egy hónapon belül, a vonatkozó jog érvényesítése után töröljük. Amennyiben a törlést törvény, szerződéses vagy adójogi ill. kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettség, vagy egyéb törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése miatt kell megtagadnunk az Ön kérelmét, akkor törlés helyett az Ön adatainak zárolását tudjuk elvégezni. Az adatok törlése után már nem tudunk információt kiadni.

A törlési jog érvényesítése nem szükséges, ha a Kártyáját a szerződés kezdetétől számított 2 éven belül nem használta. Ha társaságunknak nincs jogszabályi kötelezettsége, vagy törvényes oka a személyes adatok megőrzésére akkor a személyes adatokat a megnevezett határidő után töröljük. 

Tájékoztatjuk, hogy a törléssel és zárolással kapcsolatos jogait a GDPR 17 cikk és 18 cikk tartalmazza, melynek alapján került sor a fenti tájékoztatásra.

6.4. Adathordozhatóság joga 

Amennyiben Ön kéri, akkor az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat illetve más illetékes személynek (aki rendelkezik az Ön meghatalmazásával) rendezett, szokásos és gépileg olvasható formátumban kiadjuk vagy továbbítjuk. Ez utóbbi csak akkor történik, ha az technikailag lehetséges.

6.5. Tiltakozás joga

Önnek jogában áll az okok megnevezése nélkül a direktmarketing céljából történő adatkezelés ellen tiltakozni. Ugyanakkor felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatkezelési folyamatok elleni tiltakozás az Önnel kapcsolatos Hűségprogram teljesítését korlátozza, vagy többé nem teszi lehetővé.

6.6. Kapcsolat (az érintett jogainak érvényesítése) /Panaszkezelés

Amennyiben Ön e-mailben a info@firstphone.hu e-mail-címen, illetve postai úton a Társaságunk részére megküldött levelében felveszi Társaságunkkal a kapcsolatot, akkor az Ön által megadott adatokat (az Ön e-mail-címét, adott esetben a nevét és a telefonszámát) tároljuk annak érdekében, hogy kérdéseit megválaszoljuk, ill. kérésének eleget tegyünk. Ezzel összefüggésben a vonatkozó adatokat akkor töröljük, ha a tárolás többé már nem szükséges, vagy korlátozzuk a feldolgozást, amennyiben a törvényben meghatározott megőrzési kötelezettség fennáll.

6.7. Jogorvoslat

Panasz esetén kérjük, forduljon az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez: info@firstphone.hu- e-mail-en.

Joga van továbbá ahhoz, hogy a felügyeleti hatóság járjon el személyes adatainak feldolgozása ellen, amennyiben úgy érzi, hogy valamely jogát megsértettük. Magyarországon felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu , telefonszám: +36 30-683-5969, fax: +36 1-391-1410

6.8. Az esetlegesen megadott beleegyezések visszaadása

A nem személyre szabott reklámok érkezéséhez való hozzájárulását Ön bármikor és az okok megadása nélkül a jövőre vonatkozó hatállyal visszavonhatja, ezt megteheti az alábbi elérhetőségeken: e-mail cím: ugyfelszolgalat@FirstPhone.hu és postai úton a 8200 Veszprém, Pápai út. 36. 

6.9. Kérdések az adatvédelemmel kapcsolatban

Budapest, 2024.03.06

Ez a weboldal sütiket használ a kényelmesebb böngészés érdekében. A honlap használatával elfogadod, hogy az oldal sütiket használ. Kérjük tekintsd meg adatvédelmi tájékoztatónk

A te készüléked:

Tartozékok megtekintése